STATUT 

Studenckiego Koła Naukowego Temida 

z siedzibą w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 • 1
 1. Studenckie Koło Naukowe Temida, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym zgodnie z zarządzeniem nr R/Z.0201-107/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
 2. Koło działa w ramach Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który sprawuje opiekę nad Kołem.
 3. Koło posiada bezpośredniego opiekuna powołanego przez Dyrektora Instytutu Prawa Ekonomii i Administracji.
 4. Koło naukowe używa pieczęci, zawierającej nazwę Koła, nazwę i adres jednostki organizacyjnej w ramach, której działa oraz kontakt telefoniczny. Koło może posiadać logo.
 5. Koło prowadzi dokumentację dotyczącą swojej działalności.
 6. Koło prowadzi stronę internetową.
 7. Koło może posiadać siedzibę wskazaną przez właściwe władze.
 • 2

1.Zarząd Koła może w drodze uchwały utworzyć sekcje i określić ich nazwę. 

2.Uchwała Zarządu musi być jednomyślna. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 • 3

1.Cele Koła naukowego: 

 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie: prawa, ekonomii społecznej, administracji, kryminalistyki oraz innych dziedzin; 
 2. Pogłębianie ogólnej wiedzy studentów; 
 3. Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania wiedzy; 
 4. Propagowanie aktualnej wiedzy w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych i innych dziedzin; 
 5. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów; 
 6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi ośrodkami akademickimi; 
 7. Promowanie Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji; 
 8. Popularyzacja nauki; 
 9. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracy naukowej; 
 10. Integracja studentów Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji; 
 11. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z przedstawicielami rynku pracy. 

2.Cele Koła będą realizowane przez: 

 1. Uczestnictwo i organizowanie spotkań naukowych, debat, warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów i sympozjów naukowych; 
 2. Prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; 
 3. Prowadzenie strony internetowej Koła; 
 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych profilach naukowych; 
 5. Wyjazdy na seminaria, spotkania naukowe i konferencje; 
 6. Prezentowanie osiągnięć własnych Koła; 
 7. Organizowanie spotkań integracyjnych studentów prawa, ekonomii, administracji oraz kierunków pokrewnych; 
 8. Wyjazdy mające na celu współpracę z przedstawicielami rynku pracy i instytucji stosujących prawo; 
 9. Inne formy działalności zgodne ze statutem. 

  

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 • 4

1.Członkowie Koła dzielą się na: 

 1. członków zwyczajnych; 
 2. członków wspierających; 
 3. członków honorowych. 
 • 5
 1. Osobą ubiegającą się o stanowisko członka zwyczajnego może być student Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej deklarujący chęć przynależności do Koła.
 2. Deklaracje członkowską składa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu deklaracji na adres e-mail Koła dostępny na stronie Internetowej Koła.
 3. Członkiem zwyczajnym może być student Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej po złożeniu deklaracji członkowskiej i pozytywnym jej rozpatrzeniu przez Zarząd Koła.
 4. Członkiem wspierającym i honorowym może być osoba związana z jednostką organizacyjną, w ramach której działa Koło, zainteresowana działalnością Koła, deklarująca na jego rzecz pomoc naukową lub rzeczową, bądź wspieranie go w merytorycznej działalności po uzyskaniu zgody Dyrektora lub zastępcy tej jednostki.
 5. Członków wspierających i honorowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Członkiem honorowym może być absolwent Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej lub innej uczelni.
 • 6

2.Członek zwyczajny ma prawo do: 

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła; 
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem działalności Koła; 
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Koła o skreśleniu go z listy członków; 
 4. inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Zebraniu Członków; 
 5. uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu; 
 6. korzystania z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła; 
 7. zgłaszania wniosków i zapytań podczas Walnego Zebrania Członków; 
 8. ubiegania się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez opiekuna Koła, w porozumieniu z Zarządem Koła. 

3.Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

 1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Koła; 
 2. aktywnego uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez Koło; 
 3. uczestnictwa w spotkaniach Koła. 
 • 7

1.Członek wspierający ma prawo udziału – z głosem doradczym – w statutowych działaniach Koła. 

 • 8

1.Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Koło z wyłączeniem praw członka zwyczajnego. 

 • 9

1.Członkostwo w Kole ustaje na skutek: 

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła, złożonej na piśmie Zarządowi, drogą e-mailową; 
 2. uchwały Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków z powodu naruszenia Statutu i uchwał władz Koła; 
 3. ukończenia studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w przypadku członka zwyczajnego; 
 4. uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nieobecności na 3 spotkaniach Koła. 

2.Nieobecność na spotkaniu może być usprawiedliwiona, jednak nie więcej niż jeden raz na rok akademicki, chyba że zarząd koła poprzez stosowną uchwałę postanowi inaczej 

3.Po nieobecności na 2 kolejnych spotkaniach, a przed spotkaniem kolejnym, Zarząd wyśle drogą mailowa stosowne upomnienie zawierające pouczenie o możliwości wykreślenia nieaktywnego członka z Koła i informacją o kolejnym zaplanowanym spotkaniu 

4.W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia. 

5.Osoba skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

6.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

Rozdział IV 

Organy Koła 

 • 10

1.Władzami Koła są: 

 1. Walne Zebranie Członków; 
 2. Zarząd. 
 • 11

2.Zarząd Koła działa do momentu powołania nowego Zarządu, a jego kadencja trwa jeden rok akademicki. Wybór odbywa się w trybie określonym w § 19 Statutu. 

3.Uchwały Zarządu Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością  głosów. 

4.Odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu odbywa się na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła poprzez głosowanie jawne większością kwalifikowaną 2/3 głosów po złożeniu wniosku przez co najmniej 5 członków Koła. 

 • 12

1.W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła. 

 • 13

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła, w którym biorą udział: 

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający. 
 • 14

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w roku akademickim. Zwołuje je Zarząd Koła. 

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

 1. Zarząd; 
 2. grupa 15 zwyczajnych członków Koła. 

4.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ustępu kolejnego. 

5.Uchwały wyborcze Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu tajnym. 

6.Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący Koła lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Koła spośród członków Koła. 

7.Zarząd ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zebranie Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na 3 dni wcześniej. 

8.Dla ważności posiedzeń oraz uchwał Walnego Zebrania Członków wymagane jest quorum, które stanowi więcej niż połowę uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych. 

 • 15

1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

 1. Uchwalenie Statutu i jego zmian; 
 2. Ustalenie trybu wyboru Zarządu Koła; 
 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła; 
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Zarządu Koła; 
 5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła; 
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 
 • 16

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebranie Członków. 

2.W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca oraz nie więcej niż trzech członków Zarządu. 

3.Wybór członków władz określonych w § 19 ust 2 odbywa się w głosowaniu tajnym. 

4.Głosowaniu podlega wybór całego Zarządu Koła – zgodnie z następującym porządkiem: 

 1. członkowie zwyczajni obecni na Walnym Zebraniu Członków zgłaszają kandydatów do władz Koła; 
 2. w celu przeprowadzenia głosowań i ogłoszenia ich wyników powoływana jest, spośród osób niekandydujących do władz Koła, minimum dwuosobowa Komisja Wyborcza; 
 3. po wyrażeniu przez kandydatów zgody na udział w wyborach odbywają się wybory. 

5.Dopuszcza się wybór osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem, że wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie. 

6.Mandat powierzany jest osobom, które zdobyły najwyższą ilość głosów, aż do zapewnienia pełnego składu danego organu. 

7.Spośród osób wybranych do Zarządu Koła, członkowie zwyczajni wybierają Przewodniczącego i Zastępcę Koła. 

 • 17

1.Do zakresu działań Zarządu należy: 

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 
 2. Sprawowanie opieki nad mieniem Koła; 
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków; 
 5. Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 
 6. Sporządzanie i przekazywania materiałów dotyczących działalności Koła, zgodnie z Zarządzeniem rektora Nr R/Z.0201-107/2020 oraz wymaganych przez władze Uczelni, władze jednostki organizacyjnej i Pełnomocnika Rektora ds. studenckich kół naukowych. 
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła w porozumieniu z opiekunem Koła. 

 

Rozdział V 

Fundusze Koła 

 • 18

1.Źródłem finansowania Koła jest jednostka organizacyjna, w ramach której działa Koło. 

2.Środki finansowe z innych źródeł mogą być pozyskiwane za pośrednictwem, bądź zgodą Dyrektora lub zastępcy jednostki organizacyjnej. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła 

 • 19

1.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3.Wniosek w sprawie zmiany Statutu Koła mogą złożyć: 

 1. Opiekun Koła; 
 2. Zarząd Koła; 
 3. co najmniej 1/3 Członków Koła. 
 • 20

1.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

2.Na podstawie art. 13 (lub/i) 14_Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że: 

3.Administratorem Danych Osobowych Członków Koła Naukowego Temida jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres email: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym. 

4.Uczestnicy mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem 

5.Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt 1. 

6.Uczelnia przetwarza dane osobowe w ramach działalności Koła Naukowego Temida zgodnie z udzieloną przez Członków zgodą – art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia (UE). 

7.Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania. 

8.Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (UE), tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres bycia Członkiem Koła Naukowego Temida i/lub w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

9.Członkowie Koła Naukowego Temida mają prawo do: 

 1. a) dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych) w tym uzyskiwania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
 2. b) sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
 3. c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem
 4. d) ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Członkowie mają prawo do jej wycofania (wycofanie zgody należy przesłać na adres e-mail koła). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem bycia Członkiem Koła Naukowego Temida.

10.Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu. 

 • 21

1.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła może być, w szczególnych sytuacjach, podjęte jednomyślnie przez Opiekunów Koła oraz Dyrektora (jego zastępcę) jednostki organizacyjnej w ramach której działa Koło. 

2.Zgłoszenie do bycia członkiem Koła jest jednoznaczne z akceptacją treści przedmiotowego Statutu i oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.